การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดคลิกที่นี่

ตัวอย่างแนวคิดในการเฉลยคำตอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ข้อที่ 1            ข้อที่ 2            ข้อที่ 3            ข้อที่ 4            ข้อที่ 5          ข้อที่  6

ข้อที่ 7           ข้อที่ 8             ข้อที่  9           ข้อที่  10         ข้อที่  11       ข้อที่  12

ข้อที่  13        ข้อที่ 14           ข้อที่ 15         ข้อที่ 16           ข้อที่  17       ข้อที่  18

ข้อที่ 19        ข้อที่  20          ข้อที่ 21         ข้อที่ 22            ข้อที่ 23       ข้อที่  24

ข้อที่ 25        ข้อที่ 26          ข้อที่ 27         ข้อที่  28           ข้อที่  29       ข้อที่  30

เพลงคณิตศาสตร์สนุก ๆ


เพลงสูตรคูณ
สูตรคูณแม่ 2          สูตรคูณแม่ 3              สูตรคูณแม่ 4          สูตรคูณแม่ 5

สูตรคูณแม่ 6          สูตรคูณแม่ 7             สูตรคูณแม่ 8            สูตรคูณแม่ 9

สูตรคูณแม่ 10        สูตรคูณแม่ 11            สูตรคูณแม่ 12       สูตรคูณแม่ 13